Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Szentgál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2016. május 26-án (csütörtökön)
du. 16.00 órai kezdettel tartja
, melyre meghívom.
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szentgál, Fő u. 11.)
 
NAPIREND:
 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása és jóváhagyása

3. a) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
b) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működtetéséről szóló 17/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

5. Önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2011. (II.4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

6. A házasságkötés és egyéb családi esemény bonyolításáról szóló 5/2011. (I.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. Szentgál Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása

9. SZMSZ módosítása

10. Védőnői szolgálat körzeteinek módosítása

11. Óvodai létszámcsoportok felülvizsgálata

12. Éves statisztikai összegzés jóváhagyása

13. Jókai u. 15. sz. alatti ingatlan adás-vétele

14. Feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata - Bőczén és Társa Bt.

15. Szentgál Kurázsi Alapítvánnyal megállapodás kötése

16. Játszótérre árajánlatok megvitatása

17. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről

18. Fenyves Óvoda főzőüstjének javítása

19. Könyv megjelentetéséhez támogatás kérése

Zárt ülésen tárgyalandó:

20. "Iskolánk büszkesége" díjra beérkezett javaslatok elbírálása

Partnerségi egyeztetés

SZENTGÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
8-AS FŐÚT KAPACITÁSBŐVÍTÉS MIATTI MÓDOSÍTÁSA
 
 
 
Szentgál község területén az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
-          Településszerkezeti Terv (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (VI. 28.) határozata Szentgál község Településszerkezeti tervéről)
-          Helyi Építési Szabályzat (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Szentgál község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.
 
 
A 8 sz. főút fejlesztése miatt a hatályos településrendezési eszközök módosítása szükséges.
 
 
A módosítás az UNITEF-UVATERV KONZORCIUM által készített, 52319 tervszámú, „8 sz. főút Herend - Jánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése és a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítése" megnevezésű engedélyezési terv alapján történik.
 
Mivel a 8. számú főút, Veszprém (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése a 345/2012. (XII.6.) Kormány rendelet 1 sz. melléklet 1.33 pontjában szerepel, mint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt, ezért a rendezési tervek módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, a rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.
 
A fenti dokumentáció alapján a 8. sz. főút szabályozási vonala megváltozik. Az új szabályozási vonalak a mellékelt tervlapon településszerkezeti és szabályozási tervlapon piros színűek. A módosítás a belterületet és a herendi csomópontot nem érinti.
Az úttal kapcsolatos építési tevékenységeket a mellékelt helyszínrajz közérthető formában tartalmazza.
 
A részletes leírás az útépítési terv mellékelt műszaki leírásában található.
 
A módosítás csak az útépítési tervvel érintett területre vonatkozik.
 
 
Hirdetmény mellékletei:
 
-          8-as bővítésének terve
-          Szerkezeti Terv
-          Engedélyezési Terv
 
 
Szentgál, 2015. október 29.
 
Istvánfalvi Sándor
polgármester